Cisco DX650

Price : 1.00

Cisco DX650 được xây dựng để cung cấp:

  • Tích hợp, luôn bật và bảo mật, liên lạc thoại và video độ nét cao (HD)
  • Hội nghị với các ứng dụng họp Cisco WebEx®
  • Hiện diện và nhắn tin tức thì với nền tảng tích hợp nhắn tin Cisco Jabber®
  • Quyền truy cập theo yêu cầu vào các dịch vụ đám mây