Hiển thị tất cả 5 kết quả

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

AVAYA ROOM SYSTEMS XT240

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

AVAYA ROOM SYSTEMS XT4300

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

AVAYA ROOM SYSTEMS XT5000

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

AVAYA ROOM SYSTEMS XT7100

1.00

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

Avaya Scopia XT4200 Room System

1.00