Avaya Scopia XT4200 Room System

  • Avaya Scopia® XT4200 mang lại giá trị vượt trội và cộng tác video HD hiệu quả, được thiết kế đặc biệt cho nhu cầu của các phòng hội nghị nhỏ hơn và vừa cũng như những khách hàng không yêu cầu tất cả các tính năng cao cấp được cung cấp trong Scopia XT5000.
  • Hệ thống này vẫn vô cùng mạnh mẽ với nhiều tính năng thường thấy khi nâng cấp tốn kém trong các dịch vụ của nhà cung cấp khác. Scopia XT4200 được trang bị tốt và bao gồm 720p kép