Yamaha PJP-50 USB Speakerphone

Price : 1.00

  • Yamaha PJP-50USB là một thiết bị loa hội nghị / micro hội nghị USB chất lượng cao, triệt tiếng vọng tốt.
  • Tích hợp 8 micro và 4 loa.
  • Ngoài ra, PJP-50USB còn có khả năng đấu nối tiếp lên đến 4 thiết bị PJP-USB, để triển khai trong những phòng họp hội nghị lớn hơn.