Panasonic KX-TES824

Price : 1.00

  • Lên đến 8 dòng CO và 24 phần mở rộng
  • Tích hợp DISA / Thông báo khi bận
  • CLI mở rộng tích hợp
  • Tích hợp trong Modem
  • Tin nhắn thoại (Tùy chọn)