Avaya IP Conference Phone B189

Price : 1.00

  • Nâng cao năng suất : Thiết lập và quản lý các cuộc gọi hội nghị một cách dễ dàng; chế tạo sử dụng các tính năng điện thoại Avaya Aura quen thuộc và mạnh mẽ
  • Truyền thông được cải thiện : Giúp đảm bảo tất cả mọi người trong phòng họp có thể bày tỏ suy nghĩ và ý tưởng và được lắng nghe một cách rõ ràng
  • Chi phí thực hiện thấp hơn : Dựa trên quen thuộc phương tiện phần mềm của Avaya Aura cài đặt có thể được hoàn thành một cách nhanh chóng và dễ dàng