High Security Environments

2019-06-06 14:33:07

High Security Environments - GIải pháp dự phòng bảo mật thiết bị.

An toàn là trên hết

  • Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn áp dụng là điều kiện tiên quyết tuyệt đối để làm việc trong môi trường có yêu cầu an toàn nghiêm ngặt.
  • Kiểm tra an toàn thường xuyên được thực hiện trên tất cả các thiết bị chạy bằng điện được sử dụng trong các ứng dụng này.
  • Cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn áp dụng, công nghệ phải có sẵn tối đa. Điều này có thể đạt được thông qua các hệ thống dự phòng và bảo trì thường xuyên. Nếu một thành phần không dư thừa trục trặc trái với mong đợi, các kịch bản giải pháp có thể được tạo ra với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để cho phép công nghệ được sử dụng mặc dù có lỗi.

Tóm lại:

  • tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt nhất
  • cấu hình thành phần dự phòng