Thiết bị Sony

Sửa chữa hệ thống Sony PCS-XG80s

Sửa chữa hệ thống Sony PCS-XG80s

August 26th, 2019

UC-TEK có trường hợp ở đây với Sony PCS-XG80s Series này là lỗi cơ thiết bị ,thiết bị xuất hiện đèn vàng, codec Sony PCS-XG80s không lên nguồn... Đây là Sony PCS-XG80s Series này là lỗi cơ thiết bị ,thiết bị xuất hiện đèn vàng, codec Sony PCS-XG80s không lên nguồn... , các kỹ thuật viên UC-TEK đang tiến hành sửa chữa kiểm tra các thiết bị Hình ...