Conference Rooms

2019-06-06 14:23:19

Conference Room - Giải pháp hội nghị truyền hình tương lai

  • Phòng hội nghị truyền hình thuần túy chỉ phục vụ một mục đích - hội nghị truyền hình. Tương tự như các phòng từ xa, mọi thứ đều được tối ưu hóa cho hội nghị video thành công. Truyền thông video cũng biến đổi các phòng không sử dụng trước đây, không có cửa sổ thành môi trường sản xuất.
  • Mặc dù sự phát triển nhanh chóng liên tục của truyền thông video, các phòng họp thông thường vẫn chiếm đa số rõ ràng. Thông thường, thiết bị liên lạc video được thêm vào các phòng hiện có hoặc không có phòng miễn phí.
  • Khi xây dựng các phòng cộng tác đa năng, nhiệm vụ là trang bị cho phòng để sử dụng tối ưu trong nhiều tình huống khác nhau. Thách thức là sự đa dạng và phức tạp của thiết kế tổng thể.
  • UC-TEK, nhiều năm kinh nghiệm giúp đỡ trong việc lựa chọn các thành phần phù hợp để đạt được mục tiêu của một phòng hội nghị được trang bị lý tưởng cho tất cả các mục đích.